Warunki korzystania z usług Thrive Global

EnglishEspañol | Français | हिंदी | Polski

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2022 r.

Witamy w Thrive! Jesteśmy podekscytowani z możliwości podzielenia się z Tobą naszą misją. Cieszymy się również, że możesz przystąpić do wykonywania mikrokroków w celu poprawy swojego dobrostanu i wyników. Mamy nadzieję, że Thrive przyczyni się do Twoich codziennych sukcesów!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków świadczenia usług („Umowa”). Niniejsza Umowa jest wiążąca prawnie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków świadczenia usług („Umowa”). Niniejsza Umowa jest wiążącą prawnie umową między Tobą („Użytkownik”, „Ty”, „Twoje” i formy pochodne) a Thrive Global Holdings, Inc. („Thrive Global”, „my”, „nasz” i formy pochodne), która określa warunki i postanowienia regulujące korzystanie przez Ciebie z witryn internetowych będących w posiadaniu lub pod kontrolą firmy Thrive, z uwzględnieniem witryn https://www.thriveglobal.com, https://thrivechallenge.com i https://zpchallenge.com/ („Witryny”), powiązanych aplikacji mobilnych („Aplikacje”) i wszelkich innych powiązanych treści, informacji, usług, funkcji technologii i zasobów (łącznie, uwzględniając Witryny i Aplikacje, „Usługi”). Poprzez uzyskanie dostępu do Usług, korzystanie z Usług, kliknięcie przycisku lub wykonanie innego działania oznaczającego zaakceptowanie niniejszej Umowy: (1) wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową i wszelkimi przyszłymi poprawkami i dodatkami do niniejszej Umowy; (2) oświadczasz, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania jesteś osobą pełnoletnią zdolną do zawarcia wiążącej umowy; oraz (3) oświadczasz, że masz upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy osobiście oraz – jeśli ma to zastosowanie – w imieniu dowolnej firmy, organizacji lub innego podmiotu prawnego, w ramach którego korzystasz z Usług. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, jeśli nie wyrazisz zgody na związanie się niniejszą Umową, nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z Usług.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ARTYKUŁ 12 W CZĘŚCI I NINIEJSZEJ UMOWY WYMAGA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, KORZYSTAJĄC W KAŻDYM INDYWIDUALNYM PRZYPADKU Z ARBITRAŻU, A NIE Z PROCESU SĄDOWEGO Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ANI POWÓDZTWA GRUPOWEGO. NINIEJSZA UMOWA OGRANICZA TAKŻE DOSTĘPNE DLA CIEBIE ŚRODKI PRAWNE W PRZYPADKU SPORU. DLATEGO PROSIMY O JEJ UWAŻNE PRZECZYTANIE.

Część I niniejszej Umowy jest przeznaczona dla wszystkich Użytkowników Usług (w tym między innymi dostawców treści i nabywców towarów lub usług firmy Thrive). Część II niniejszej Umowy jest przeznaczona dla wszystkich Użytkowników korzystających z Usług mobilnych (zgodnie z definicją poniżej) i Aplikacji. Część III przedstawia dodatkowe warunki między Tobą a firmą Thrive, które mają zastosowanie do Ciebie, jeśli przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, przekazujesz lub w inny sposób tworzysz Treści dostępne za pośrednictwem Usług. Należy pamiętać, że niniejsza Umowa może w dowolnej chwili zostać zmieniona przez firmę Thrive wedle jej własnego uznania. Po wprowadzeniu zmian udostępnimy nową kopię niniejszej Umowy w Witrynach i Aplikacjach. Zaktualizujemy również datę „ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Umowy. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek znaczące zmiany i masz zarejestrowane Konto, wyślemy Ci również wiadomość na wprowadzony adres e-mail zgodnie z Umową lub poinformujemy Cię o tym innymi rozsądnymi środkami. Dalsze korzystanie przez Ciebie z Usług oznacza zaakceptowanie takich zmian. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE PRZEDSTAWIONYCH ANI PRZYSZŁYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE NALEŻY UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO USŁUG ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG (LUB NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG). Sprawdzaj regularnie Witryny i/lub Aplikacje, by zapoznać się z aktualnymi Warunkami świadczenia usług.

Ponadto, podczas korzystania z niektórych Usług, będziesz podlegać dodatkowym warunkom mającym zastosowanie do takich Usług. Mogą one być publikowane w Usługach lub udostępniane od czasu do czasu w inny sposób, w tym za pośrednictwem naszej Polityki prywatności pod adresem www.thriveglobal.com/thrive/privacy („Polityka prywatności”). Wszelkie takie warunki będą włączone do niniejszej Umowy poprzez odniesienie.

CZĘŚĆ I

1. Rejestracja

1.1 Rejestrowanie konta

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Usług, może być konieczne zarejestrowanie się jako Zarejestrowany użytkownik. Do celów niniejszej Umowy termin Zarejestrowany użytkownik oznacza Użytkownika, który zarejestrował konto („Konto”).

1.2 Dane rejestracji

Podczas rejestrowania Konta wprowadź aktualne, dokładne, kompletne i prawdziwe informacje na swój temat, zgodnie z poleceniami w formularzu rejestracji („Dane rejestracji”), a następnie utrzymuj i bezzwłocznie aktualizuj wszelkie Dane rejestracji w razie zmian. Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat (lub osiągnięty wiek pełnoletności zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim miejscu zamieszkania) oraz że nie jesteś osobą objętą zakazem korzystania z Usług na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, Twojego miejsca zamieszkania lub innej stosownej jurysdykcji. Ponosisz odpowiedzialność za wszelką aktywność na swoim Koncie. Oświadczasz, że nie jesteś osobą objętą zakazem korzystania z Usług na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa oraz że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelką aktywność na swoim Koncie. Monitoruj swoje Konto, by ograniczyć jego używanie przez osoby niepełnoletnie oraz innych nieupoważnionych użytkowników oraz zobowiąż się do nieudostępniania swojego Konta ani hasła żadnej innej osobie. Ponadto zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadomienia firmy Thrive o użyciu Twojego hasła bez pozwolenia ani upoważnienia i o wszelkich innych naruszeniach zabezpieczeń Twojego konta. Oprócz tego, zobowiązujesz się do opuszczania swojego Konta pod koniec każdej sesji. Zobowiązujesz się, że nie będziesz tworzyć Konta, posługując się nieprawdziwą tożsamością lub pseudonimem, oraz że nie będziesz tworzyć konta w przypadku otrzymania wcześniejszego zakazu korzystania z dowolnych Usług. Co więcej, zobowiązujesz się, że nie będziesz utrzymywać więcej niż jednego Konta w tej samej usłudze firmy Thrive w danym czasie. Firma Thrive zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania wszelkich nazw użytkowników w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu.

1.3 Twoje Konto

Z zastrzeżeniem praw do Twoich Treści (zgodnie z definicją w Części II poniżej, jeśli jesteś dostawcą treści), potwierdzasz i akceptujesz, że nie masz prawa własności ani innych udziałów majątkowych w odniesieniu do Twojego Konta oraz że wszelkie prawa do Twojego konta są w posiadaniu i służą korzyści firmy Thrive.

2. Informacje zwrotne

Potwierdzasz i akceptujesz, że wszelkie koncepcje, sugestie, dokumenty i/lub propozycje dotyczące Usług („Informacje zwrotne”), jakie przesyłasz firmie Thrive, mają charakter jawny. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do przesyłania Informacji zwrotnych firmie Thrive. Niniejszym udzielasz firmie Thrive wieczystego, nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie, podlegającego sublicencjonowaniu (bezpośrednio i pośrednio na różnych poziomach) i zbywalnego prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, modyfikowania, ujawniania oraz innego wykorzystywania Informacji zwrotnych w dowolny sposób i w dowolnym czasie bez dodatkowych zgód, wynagrodzenia ani przypisywania źródła. Zobowiązujesz się, że nie będziesz nam przesyłać żadnych informacji ani koncepcji, które uważasz za poufne lub zastrzeżone.

3. Własność Usług.

3.1 Korzystanie z Usług.

Firma Thrive oraz jej licencjodawcy i dostawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach, z uwzględnieniem treści wyświetlanych za pośrednictwem Usług (innych niż Treści Użytkowników, zgodnie z definicją poniżej). Usługi są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej obowiązującymi na całym świecie. O ile nie masz zawartej z firmą Thrive osobnej pisemnej umowy stanowiącej inaczej, zobowiązujesz się do korzystania z Usług wyłącznie do swoich osobistych celów niekomercyjnych. O ile nie udzielono wyraźnego upoważnienia w niniejszym dokumencie lub w Usługach, zobowiązujesz się, że nie będziesz wyświetlać, rozpowszechniać, licencjonować, wykonywać, publikować, reprodukować, powielać, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, modyfikować, sprzedawać, odsprzedawać, wykorzystywać, przekazywać ani przesyłać do celów komercyjnych jakiejkolwiek części Usług, wykorzystania Usług lub dostępu do Usług. Wszelkie przyszłe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do Usług będą podlegać niniejszej Umowie. Firma Thrive, jej licencjodawcy i dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, których nie udzielono w niniejszej Umowie.

3.2 Znaki towarowe

Stylizowana nazwa Thrive i ZP Group wraz z innymi powiązanymi grafikami, logo, znakami usługowymi i nazwami handlowymi używanymi w Usługach lub w powiązaniu z Usługami stanowią znaki towarowe firmy Thrive i nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia w połączeniu z żadnymi produktami lub usługami osób trzecich. Inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które mogą się pojawiać w Usługach, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Nie będziesz usuwać, modyfikować ani zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności, które są zawarte w Usługach lub które towarzyszą Usługom. Żadnego zapisu w niniejszej Umowie ani w Usługach nie należy interpretować jako przyznania – w sposób dorozumiany, estoppel lub inaczej – jakichkolwiek licencji lub praw do wykorzystywania dowolnych znaków towarowych wyświetlanych w Usługach bez każdorazowego wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

3.3 Oprogramowanie

Technologia i oprogramowanie leżące u podstaw Usług lub rozpowszechniane w związku z Usługami stanowią własność firmy Thrive, jej podmiotów powiązanych i licencjodawców (z uwzględnieniem Aplikacji – „Oprogramowanie”). Zobowiązujesz się, że nie będziesz kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, przeprowadzać inżynierii wstecznej, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, sprzedaży, scedowania, udzielania sublicencji i przeniesienia dowolnych praw do Oprogramowania. Wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla firmy Thrive.

4. Ograniczenia korzystania z Usług

Prawa przyznane Ci w niniejszej Umowie podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie będziesz licencjonować, sprzedawać, przekazywać, powielać, rozpowszechniać, hostować ani wykorzystywać komercyjnie Usług ani dowolnej części Usług; (b) nie będziesz przesyłać w załączeniu żadnych znaków towarowych, logo ani Usług (w tym treści, układu strony ani formularza) firmy Thrive; (c) nie będziesz stosować żadnych znaczników meta ani innych „ukrytych tekstów” uwzględniających nazwę lub znaki towarowe firmy Thrive; (d) nie będziesz modyfikować, tłumaczyć, przystosowywać, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, dekompilować, wstecznie kompilować lub przeprowadzać inżynierii wstecznej żadnej części Usług, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymienione ograniczenia są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo; (e) nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio „przechwytywać” lub pobierać danych z Usług (chyba że wyraźnie udzielimy takich praw na piśmie) ani podejmować innych prób wykorzystania eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub wyodrębniania danych; (f) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w celu stworzenia podobnych lub konkurencyjnych witryn internetowych, aplikacji lub usług; (g) o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie, nie będziesz kopiować, rozpowszechniać ani ponownie publikować żadnej części Usług w dowolnej formie ani jakimikolwiek środkami; (h) nie będziesz usuwać ani niszczyć żadnych informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własności zawartych w Usługach; (i) nie będziesz ingerować ani próbować ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Usług ani korzystać z Usług w żaden sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie; (j) nie będziesz podejmować prób działania na szkodę naszych Usług ani innego zakłócenia lub przerwania działania Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami, ani też nie będziesz naruszać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulacji dotyczących sieci połączonych z Usługami; (k) nie będziesz podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot albo fałszywie wskazywać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem; (l) jeśli firma Thrive zablokuje Ci dostęp do Usług (w tym poprzez zablokowanie Twojego adresu IP), zgadzasz się nie stosować żadnych środków w celu obejścia takiej blokady (np. poprzez maskowanie adresu IP lub korzystanie z adresu IP serwera proxy lub wirtualnej sieci prywatnej); oraz (m) nie będziesz naruszać obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego ani jakichkolwiek przepisów mających moc prawną. Wszelkie nieupoważnione korzystanie z Usług spowoduje wygaśnięcie praw i licencji udzielonych przez firmę Thrive na mocy niniejszej Umowy.

5. Łącza osób trzecich.

Usługi mogą zawierać łącza lub inne sposoby dostępu do usług osób trzecich, np. witryn internetowych, aplikacji, reklam, technologii lub innych zasobów zewnętrznych („Usługi osób trzecich”). Po kliknięciu takiego łącza nie będziemy ostrzegać Cię o opuszczeniu Usług. Niektóre Usługi osób trzecich będą oferować nam dostęp do określonych informacji, które przekażesz osobom trzecim, także za pośrednictwem Usług osób trzecich. Będziemy wykorzystywać, przechowywać i ujawniać takie informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności. Więcej informacji na temat skutków aktywacji Usług osób trzecich oraz wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez nas informacji dotyczących Ciebie i Twojego wykorzystania Usług osób trzecich w Usłudze można znaleźć w Polityce prywatności. Firma Thrive nie kontroluje Usług osób trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności za Usługi osób trzecich, z uwzględnieniem dokładności, dostępności, rzetelności i kompletności informacji udostępnianych lub współdzielonych za pośrednictwem Usług osób trzecich. Dotyczy to również praktyk dotyczących prywatności Usług osób trzecich. Firma Thrive nie sprawdza, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie udziela poparcia ani gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Usług osób trzecich ani żadnych treści, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Usług osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności osób trzecich oferujących Usługi osób trzecich przed skorzystaniem z takich usług. Korzystasz z wszelkich Usług osób trzecich na własne ryzyko. To Ty – a nie firma Thrive – będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie koszty i opłaty powiązane z wykorzystaniem Usług osób trzecich. Firma Thrive udostępnia Usługi osób trzecich jedynie ze względów praktycznych, a integracja lub włączenie takich Usług osób trzecich nie oznacza wyrażenia poparcia ani rekomendacji. Wszelkie stosunki z osobami trzecimi podczas korzystania z Usługi pozostają między Tobą a osobą trzecią. Firma Thrive nie będzie ponosić bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z wykorzystaniem Usług osób trzecich lub poleganiem na Usługach osób trzecich.

6. Promocje.

Od czasu do czasu firma Thrive może oferować Ci możliwość udziału w wyzwaniach lub innych promocjach za pośrednictwem Witryn i Aplikacji (łącznie „Promocje”). Uczestnictwo w takich Promocjach będzie podlegać osobnym warunkom i postanowieniom udostępnionym przez firmę Thrive. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową a takimi warunkami i postanowieniami, do Promocji będą miały zastosowanie warunki i postanowienia. Nie możesz przekazywać, cedować, sprzedawać ani wymieniać żadnych nagród, premii lub innych korzyści otrzymanych w ramach Promocji. Wszelkie Treści przesyłane przez Ciebie w związku z Promocją są uważane za Twoje Treści i podlegają one warunkom i postanowieniom przedstawionym niżej w Części II. Ponadto jeśli zostaniesz zwycięzcą Promocji, zgadzasz się na wykorzystanie przez firmę Thrive Twojego imienia, nazwiska, adresu, wizerunku i/lub informacji o nagrodzie do celów promocyjnych w dowolnych środkach przekazu, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Wyrażasz zgodę na związanie się naszymi decyzjami, które mają ostateczny i wiążący charakter we wszystkich sprawach dotyczących Promocji. Promocje podlegają wszelkim obowiązującym przepisom, zasadom i regulacjom federalnym, stanowym i miejscowym. Promocje są nieważne, jeśli będą zakazane, ograniczone lub opodatkowane.

POPRZEZ UDZIAŁ W PROMOCJI ZGADZASZ SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ THRIVE I JEJ PRZEDSTAWICIELI Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, STRAT I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU LUB POWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W DOWOLNEJ AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROMOCJĄ LUB ODBIOREM, UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM DOWOLNEJ OTRZYMANEJ NAGRODY.

7. Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością.

Zgadzasz się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością i zwolnić firmę Thrive, jej podmioty dominujące, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, pracowników, przedstawicieli, partnerów, licencjodawców i partnerów (łącznie „Strony Thrive Global”) z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym rozsądne koszty prawników) wynikające (lub powiązane) z: (a) Twoich Treści (jeśli jesteś dostawcą treści); (b) wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania przez Ciebie Usług; (c) naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy; (d) naruszenia przez Ciebie wszelkich praw innych stron, w tym dowolnych Użytkowników; lub (e) naruszenia przez Ciebie dowolnych obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji. Firma Thrive zastrzega sobie prawo do przejęcia – na własny koszt – wyłącznej obrony i kontroli w odniesieniu do wszystkich kwestii podlegających zabezpieczeniu przed odpowiedzialnością z Twojej strony. W takiej sytuacji będziesz w pełni współpracować z firmą Thrive przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków obrony. Niniejsze postanowienie nie zobowiązuje Cię do zabezpieczenia przed odpowiedzialnością żadnych Stron Thrive Global z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez taką stronę lub z tytułu oszustwa, podstępu, fałszywej obietnicy, wprowadzenia w błąd lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu przez taką stronę w związku z Usługami opisanymi w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się, że postanowienia zawarte w tym artykule zachowają ważność po usunięciu Twojego konta, rozwiązaniu niniejszej Umowy lub wyłączeniu Twojego dostępu do Usług.

WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ I ROZUMIESZ, ŻE FIRMA THRIVE GLOBAL NIE JEST LICENCJONOWANYM DOSTAWCĄ USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ ŻE USŁUGI NIE ZASTĘPUJĄ NIEZALEŻNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OPIEKI ZDROWOTNEJ. FIRMA THRIVE GLOBAL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO KORZYŚCI TERAPEUTYCZNYCH USŁUG.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i warunków.

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTASZ Z USŁUG NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ ŻE USŁUGI SĄ OFEROWANE W STANIE, W JAKIM SĄ, ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, WRAZ ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI. STRONY THRIVE GLOBAL WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA USŁUGI, NINIEJSZEJ UMOWY I/LUB WSZELKICH PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. STRONY THRIVE GLOBAL NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW STANOWIĄCYCH, ŻE USŁUGI BĘDĄ SPEŁNIAĆ TWOJE WYMAGANIA. PRZEPISY PRAWA W NIEKTÓRYCH STANACH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. JEŚLI TE PRZEPISY DOTYCZĄ CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE, MOŻESZ NATOMIAST MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ I ROZUMIESZ, ŻE FIRMA THRIVE NIE JEST LICENCJONOWANYM DOSTAWCĄ USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ ŻE USŁUGI NIE ZASTĘPUJĄ NIEZALEŻNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OPIEKI ZDROWOTNEJ. FIRMA THRIVE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO KORZYŚCI TERAPEUTYCZNYCH USŁUG.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

9.1 Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu określonych szkód.

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE STRONY THRIVE GLOBAL NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE SZKODY LUB KOSZTY WYNIKAJĄCE Z UTRATY PRODUKCJI LUB UŻYTKOWANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, ZAKUPU ZAMIENNYCH TOWARÓW LUB USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMĘ THRIVE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, JAK RÓWNIEŻ Z DOWOLNYCH KOMUNIKATÓW, INTERAKCJI LUB SPOTKAŃ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI USŁUG, NA MOCY JAKIEJKOLWIEK PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z: (1) UŻYWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA USŁUG, W TYM PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG; (2) KOSZTU ZAKUPU ZAMIENNYCH TOWARÓW LUB USŁUG NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK NABYTYCH LUB UZYSKANYCH TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG, LUB WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; (3) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO TRANSMISJI ELEKTRONICZNEJ LUB DANYCH CZY TEŻ ICH MODYFIKACJI; (4) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA DOWOLNYCH OSÓB TRZECICH W USŁUGACH; LUB (5) DOWOLNYCH KWESTII POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI NA PODSTAWIE GWARANCJI, PRAWA AUTORSKIEGO, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB DOWOLNEJ INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ.

9.2 Granica odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON THRIVE GLOBAL WOBEC CIEBIE Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT LUB POWODÓW ROSZCZEŃ NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE FIRMIE THRIVE W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU (6) MIESIĘCY LUB, JEŚLI JEST WYŻSZA, KWOTY STU DOLARÓW (100 USD).

9.3 Treści

Z wyjątkiem obowiązków firmy Thrive związanych z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności, firma Thrive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowość, usuwanie, nieprawidłowe dostarczanie lub niezachowanie dowolnych Treści, komunikacji użytkowników ani ustawień personalizacji.

9.4 Podstawa zawarcia umowy

Przedstawione powyżej ograniczenia szkód są podstawowymi elementami umowy między Tobą a firmą Thrive.

9.5 Wyłączenia

Przepisy prawa w niektórych stanach nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie określonych szkód. Jeśli te przepisy dotyczą Ciebie, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie, możesz natomiast mieć dodatkowe prawa. W szczególności – jeśli jesteś Użytkownikiem ze stanu New Jersey – powyższe artykuły Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i warunków oraz Ograniczenie odpowiedzialności są w zamyśle tak ogólne, jak zezwalają na to przepisy prawa obowiązujące w stanie New Jersey. Jeśli dowolna część tych artykułów zostanie uznana za nieważną zgodnie z przepisami prawa stanu New Jersey, nieważność takiej części nie będzie wpływać na ważność pozostałych części stosownych artykułów.

10. Zakończenie świadczenia Usług.

10.1 Zakończenie świadczenia Usług

Jeśli dopuścisz się naruszenia lub będziesz postępować niezgodnie z literą i duchem niniejszej Umowy, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez prawo (np. gdy świadczenie dowolnych Usług jest lub stanie się niezgodne z prawem) lub jeśli postanowimy zaprzestać świadczenia Usług (częściowo lub całkowicie), mamy prawo do niezwłocznego zawieszenia lub zakończenia świadczenia dostarczanych Ci Usług bez zawiadomienia. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek potencjalnych naruszeniach niniejszej Umowy z Twojej strony, zastrzegamy sobie prawo do zbadania takich naruszeń. W przypadku gdy wedle własnego uznania stwierdzimy, że naruszyłeś(-aś) dowolną część Umowy lub dopuściłeś(-aś) się niewłaściwego zachowania, zastrzegamy sobie prawo do: (i) wysłania Ci ostrzeżenia pocztą elektroniczną (na dowolny przekazany nam przez Ciebie adres e-mail); (ii) poinformowania organów ścigania i/lub współpracy z organami ścigania celem podjęcia dalszych działań; i/lub (iii) podjęcia dowolnego innego działania, które uznany za stosowne. Jeśli w wyniku dochodzenia uznamy, że doszło do niezgodnego z prawem działania, zastrzegamy sobie prawo do skierowania kwestii do dowolnych stosownych organów prawnych i podjęcia z nimi współpracy. Zastrzegamy sobie prawo do bezzwłocznego podjęcia – wedle własnego uznania – dowolnych działań wskazanych w niniejszym dokumencie bez zawiadomienia ani ostrzeżenia. Zgadzasz się, że wszelkie zakończenie świadczenia Usług będzie miało miejsce wedle naszego własnego uznania oraz że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej z tytułu egzekwowania niniejszego postanowienia.

10.2 Skutek zakończenia świadczenia Usług.

Zakończenie świadczenia Usług obejmuje pozbawienie dostępu do Usług i zablokowanie dalszego korzystania z Usług, w tym usunięcie Twojego hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i Treści związanych z Twoim Kontem lub wewnątrz Twojego Konta (lub dowolnej jego części), z uwzględnieniem Twoich Treści (jeśli jesteś dostawcą treści). Firma Thrive nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności z tytułu zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług, włączając usunięcie Twoich Treści (jeśli jesteś dostawcą treści). Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy, pozostaną w mocy po zakończeniu przez Ciebie korzystania z Usług. Dotyczy to między innymi postanowień dotyczących własności, wyłączeń odpowiedzialności z tytułu gwarancji, obowiązków zabezpieczenia przed odpowiedzialnością i ograniczenia odpowiedzialności.

10.3 Brak kolejnej rejestracji.

Jeśli Twoja rejestracja (lub rejestracje) w Usługach lub możliwość dostępu do Usług zostaną zakończone przez firmę Thrive, zgadzasz się, że nie będziesz próbować dokonywać kolejnej rejestracji w Usługach ani uzyskiwać dostępu do Usług poprzez wykorzystanie innej nazwy członka lub w inny sposób. Jeśli dopuścisz się naruszenia w odniesieniu do poprzedniego zdania, firma Thrive zastrzega sobie prawo do natychmiastowego podjęcia, wedle własnego uznania, wszelkich działań wskazanych w niniejszej Umowie bez zawiadomienia ani ostrzeżenia.

11. Użytkownicy z zagranicy.

Usługi są dostępne na całym świecie i mogą zawierać odniesienia do Usług lub Treści, które nie będą udostępniane w Twoim kraju. Odniesienia te nie oznaczają, że firma Thrive ma zamiar ogłosić takie Usługi lub Treści w Twoim kraju. Firma Thrive kontroluje i oferuje Usługi ze swoich obiektów w Stanach Zjednoczonych. Firma Thrive nie składa zapewnień, że Usługi są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach. Osoby, które uzyskują dostęp do Usług lub korzystają z Usług z innych krajów, robią to z własnej woli i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

12. Rozwiązywanie sporów.

W razie pytań, skarg lub zgłoszeń dotyczących Usług prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami pod adresem Thrive Global Holdings, Inc., Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, N.Y, 10012, Attn: Legal lub [chroniony adres e-mail]. Dołożymy wszelkich starań, aby ustosunkować się do zgłoszenia.

POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO ARTYKUŁU 12 MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW USŁUG, ZARÓWNO UPOWAŻNIONYCH, JAK I NIEUPOWAŻNIONYCH. NALEŻY DOKŁADNIE SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ, PONIEWAŻ MAJĄ WPŁYW NA TWOJE PRAWA.

 1. >Wszelkie spory pomiędzy Tobą a nami oraz naszymi pracownikami, przedstawicielami, następcami lub cesjonariuszami odnoszące się do Usług lub niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze wiążącego i poufnego arbitrażu.
 2. Arbitraż będzie podlegać federalnej ustawie o postępowaniach arbitrażowych (ang. Federal Arbitration Act), a nie jakimkolwiek stanowym przepisom prawa arbitrażowego. Arbitraż będzie prowadzony przed jednym arbitrem handlowym dysponującym dużym doświadczeniem w rozstrzyganiu sporów z zakresu umów handlowych i należącym do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ang. American Arbitration Association) („AAA”) lub JAMS. Zgodnie ze zmianami w niniejszej Umowie oraz jeśli strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, arbitraż będzie podlegał zasadom arbitrażu handlowego AAA lub JAMS oraz – jeśli arbiter uzna to za stosowne – procedurom rozstrzygania sporów konsumenckich.
 3. Rezygnujesz z prawa do zwrócenia się do sądu w celu dochodzenia lub obrony swoich praw, z wyjątkiem spraw, które mogą być rozpatrywane przez sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym. Twoje prawa będą ustalane przez neutralnego arbitra, a nie przez sędziego lub ławę przysięgłych.
 4. Musimy – tzn. zarówno Ty, jak i my – przestrzegać następujących zasad: (i) wszelkie Twoje i nasze roszczenia muszą być zgłaszane w imieniu stron indywidualnie, a nie jako powód lub członek grupy w domniemanym postępowaniu zbiorowym lub przedstawicielskim; (ii) arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby, nie może przewodniczyć żadnej formie postępowania zbiorowego lub przedstawicielskiego i nie może przyznawać zadośćuczynienia całej grupie; (iii) w przypadku, gdy jesteś w stanie wykazać, że koszty arbitrażu będą wygórowane w porównaniu do kosztów postępowania sądowego, pokryjemy Twoją opłatę za złożenie wniosku i rozprawę w związku z arbitrażem w wysokości, jaką arbiter uzna za niezbędną, by uniknąć zbyt drogiego arbitrażu w porównaniu do kosztów postępowania sądowego; (iv) zastrzegamy sobie również prawo, wedle własnego uznania, do przejęcia odpowiedzialności za wszystkie koszty arbitrażu; (v) arbiter będzie honorował prawo do milczenia i prywatności uznane przez przepisy; (vi) orzeczenie arbitra będzie ostateczne i może zostać wykonane przed dowolnym właściwym sądem; (vii) arbiter może przyznać dowolne indywidualne zadośćuczynienie lub indywidualne środki ochrony prawnej, które są dozwolone przez obowiązujące prawo; oraz (viii) każda ze stron pokryje własne honoraria i wydatki adwokackie, chyba że istnieje przepis ustawowy, który wymaga, by strona wygrywająca pokryła swoje honoraria i koszty postępowania – w takim przypadku przyznane honoraria i koszty zostaną określone przez obowiązujące prawo.
 5. Bez względu na powyższe zarówno Ty, jak i my możemy wnieść indywidualny pozew do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym. Ponadto roszczenia dotyczące naruszenia lub sprzeniewierzenia patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej nie będą podlegać niniejszemu postanowieniu w sprawie arbitrażu. Takie roszczenia będą wnoszone wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych mieszczących się w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Oprócz tego, bez względu na niniejsze postanowienie w sprawie arbitrażu, każda ze stron może dochodzić środków ochrony prawnej na zasadzie słuszności przed sądami stanowymi lub federalnymi mieszczącymi się w Nowym Jorku, w Stanie Nowy Jork, aby zachować istniejący stan rzeczy w oczekiwaniu na arbitraż, a tym samym wyraża zgodę na poddanie się w tym celu wyłącznej indywidualnej jurysdykcji sądów mieszczących się w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork.ioty Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie oznacza zrzeczenia się prawa do arbitrażu.
 6. Z wyjątkiem artykułu 12(d)(i) i artykułu 12(d)(ii) (zakazujących arbitrażu na zasadzie zbiorowej lub wspólnej), jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu zostanie uznana za nieważną, nieegzekwowalną, niezgodną z prawem lub sprzeczną z niniejszą Umową, pozostała część niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu pozostanie w mocy i będzie interpretowana tak, jak gdyby nieważne, nieegzekwowalne lub niezgodne z prawem postanowienie nie było w niej zawarte. Jednakże, jeśli artykuł 12(d)(i) lub artykuł 12(d)(ii) (zakazujące arbitrażu na zasadzie zbiorowej lub wspólnej) zostaną uznane za nieważne, nieegzekwowalne lub niezgodne z prawem, całość niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu będzie nieważna i ani Ty, ani my nie będziemy uprawnieni do arbitrażu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie, a nie w drodze arbitrażu, spór będzie rozstrzygany wyłącznie przed sądem stanowym lub federalnym w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork.
 7. Bez względu na dowolne odmienne postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, jeśli postanowimy zrezygnować z artykułu Rozwiązywanie sporów zawartego w niniejszej Umowie, rezygnacja będzie skuteczna po upływie trzydziestu (30) dni od opublikowania w Usługach wersji niniejszej Umowy niezawierającej postanowienia w sprawie arbitrażu. Nie będzie mieć ona również zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, o których powiadomiono firmę Thrive na piśmie przed datą rezygnacji.
 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat AAA, jego zasad i procedur oraz aby uzyskać informacje na temat składania wniosku o arbitraż, możesz skontaktować się z AAA pod numerem telefonu 800-778-7879 lub odwiedzić witrynę internetową AAA pod adresem http://www.adr.org. Aby dowiedzieć się więcej na temat JAMS, jego zasad i procedur oraz aby uzyskać informacje na temat składania wniosku o arbitraż, możesz skontaktować się z JAMS pod numerem telefonu 800-352-5267 lub odwiedzić witrynę internetową JAMS pod adresem http://www.jamsadr.com.
 9. Wszelkie przedmioty sporu, spory, żądania, roszczenia lub podstawy powództwa między Tobą a firmą Thrive oraz naszymi pracownikami, przedstawicielami, następcami lub cesjonariuszami dotyczące niniejszej Umowy lub Usług, lub powiązane z niniejszą Umową lub Usługami, będą podlegać wyłącznie wewnętrznym przepisom prawa stanu Nowy Jork, bez względu na wybór przepisów prawa ani przepisy kolizyjne. Wyjątek stanowią postanowienia w sprawie arbitrażu, które będą podlegać federalnej ustawie o postępowaniach arbitrażowych. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13. Postanowienia ogólne.

13.1 Komunikacja elektroniczna

Komunikacja między Tobą a firmą Thrive odbywa się z wykorzystaniem środków elektronicznych wtedy, gdy odwiedzasz Usługi oraz gdy wysyłasz wiadomości e-mail do firmy Thrive, jak również wtedy, gdy firma Thrive publikuje zawiadomienia w Usługach lub komunikuje się z Tobą pocztą elektroniczną. Do celów umownych (1) wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów od firmy Thrive w formie elektronicznej; oraz (2) zgadzasz się, że wszystkie warunki i postanowienia, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty przekazywane Ci przez firmę Thrive drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, jakie spełniałyby, gdyby miały formę pisemną. Powyższy zapis nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

13.2 Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejszym zwalniasz Strony Thrive oraz ich następców z roszczeń, żądań, wszelkich strat, szkód, praw i postępowań, z uwzględnieniem obrażeń ciała, śmierci lub szkód majątkowych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Usług czy też wynikających z użytkowania Usług, z uwzględnieniem m.in. wszelkich interakcji z innymi Użytkownikami oraz postępowania innych Użytkowników, a także wszelkiego rodzaju zewnętrznych witryn internetowych, wynikających z niniejszej Umowy lub korzystania z Usług. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, niniejszym odstępujesz od artykułu 1542 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, którego treść brzmi: „Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje roszczeń na rzecz wierzyciela, o których wierzyciel nie wie ani nie podejrzewa ich istnienia w momencie podpisania takiego zwolnienia, a które to roszczenia – gdyby były znane wierzycielowi – miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, żądań ani strat, szkód, praw i postępowań, w tym obrażeń ciała, śmierci lub szkód majątkowych wynikających z jakichkolwiek nieuczciwych praktyk handlowych Strony Thrive lub oszustwa, podstępu, fałszywej obietnicy, wprowadzenia w błąd lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu przez taką stronę w związku z Witrynami lub Usługami świadczonymi na mocy niniejszej Umowy.

13.3 Cesja

Niniejsza Umowa oraz Twoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą zostać scedowane, zlecone podwykonawcom, przekazane lub w inny sposób przeniesione przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Thrive, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, przekazania lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne. Firma Thrive może dobrowolnie dokonać cesji niniejszej Umowy oraz podzlecić, przekazać lub w inny sposób przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy bez Twojej zgody.

13.4 Siła wyższa

Firma Thrive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia wynikające z przyczyn pozostających poza jej kontrolą, z uwzględnieniem siły wyższej, wojny, terroryzmu, zamieszek, embarg, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, powodzi, wypadków, strajków lub braków środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej czy materiałów.

13.5 Zawiadomienie

Jeśli firma Thrive zażąda podania adresu e-mail, odpowiadasz za wskazanie firmie Thrive swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. Jeśli ostatni adres e-mail, jaki podałeś(-aś) firmie Thrive, jest nieprawidłowy, lub jeśli z dowolnej przyczyny nie będzie ona w stanie dostarczyć Ci zawiadomień wymaganych/dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, wysłanie przez firmę Thrive wiadomości zawierającej takie zawiadomienie będzie mimo to uznane za skutecznie dostarczone. Możesz przesyłać zawiadomienia firmie Thrive na adres e-mail [chroniony adres e-mail]. Zawiadomienia można również wysyłać pocztą tradycyjną na adres Thrive Global Holdings, Inc., Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, Attn: Legal lub [chroniony adres e-mail]. Zawiadomienie uważa się za dostarczone w momencie otrzymania przez firmę Thrive pisma doręczonego za pośrednictwem ogólnokrajowej przesyłki kurierskiej lub wstępnie opłaconej przesyłki pocztowej pierwszej klasy na powyższy adres.

13.6 Rezygnacja

Wszelkie jednorazowe zrzeczenie się lub niewykonanie dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub tego samego postanowienia przy innej okazji.

13.7 Podzielność

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób odzwierciedlający jak najdokładniej pierwotny zamysł stron, natomiast pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

13.8 Kontrola eksportu

Możesz wykorzystywać, eksportować, importować lub przekazywać Usługi wyłącznie zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, przepisami prawa w jurysdykcji, w której uzyskałeś(-aś) Usługi, oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. W szczególności – ale nie tylko – Usług nie można eksportować ani reeksportować (a) do żadnych krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych; oraz (b) na rzecz żadnej osoby widniejącej na liście specjalnie wyznaczonych obywateli (ang. Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub liście osób objętych zakazem (ang. Denied Person’s List) czy liście podmiotów objętych zakazem (ang. Denied Entity List) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Poprzez korzystanie z Usług oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniem rządu Stanów Zjednoczonych. Ponadto nie będziesz używać Usług do żadnych celów zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym do tworzenia, projektowania, wytwarzania ani produkowania rakiet czy broni atomowej, chemicznej lub biologicznej. Potwierdzasz i zgadzasz się, że produkty, usługi i technologia dostarczane przez firmę Thrive podlegają przepisom ustawowym i wykonawczym dotyczącym eksportu Stanów Zjednoczonych. Musisz przestrzegać tych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nie będziesz – bez uprzedniego upoważnienia ze strony rządu Stanów Zjednoczonych – eksportować, reeksportować lub przekazywać produktów, usług lub technologii firmy Thrive w sposób bezpośredni lub pośredni do żadnego kraju z naruszeniem takich przepisów ustawowych i wykonawczych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z Usług spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie dostępne w związku z Usługami oraz ewentualnym przekazywaniem stosownych danych podlega kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych. Zabrania się pobierania Oprogramowania z Usług oraz eksportowania i reeksportowania Oprogramowania z naruszeniem przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.

13.9 Skargi konsumentów

Zgodnie z artykułem 1789.3 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia możesz zgłaszać skargi do jednostki obsługi skarg (ang. Complaint Assistance Unit) w oddziale obsługi konsumentów (ang. Division of Consumer Services) Wydziału ds. konsumentów stanu Kalifornia (ang. California Department of Consumer Affairs) pocztą tradycyjną, na adres 400 R Street, Sacramento, CA 95814, lub telefonicznie, pod numerem (800) 952-5210.

13.10 Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi ostateczną, kompletną i wyłączną umowę pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, która zastępuje i łączy wszystkie wcześniejsze rozmowy między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.

CZĘŚĆ II

Oprócz wszystkich postanowień zawartych w Części I niniejszej Umowy, do użytkowników Usług mobilnych i Aplikacji mają zastosowanie postanowienia zawarte w Części II.

1. Usługi mobilne i oprogramowanie.

1.1 Usługi mobilne

Usługi obejmują określone usługi, które są dostępne za pośrednictwem urządzenia mobilnego i które uwzględniają (i) możliwość przesyłania Treści do Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego, (ii) możliwość przeglądania Usługi i Witryn na urządzeniu mobilnym, oraz (iii) możliwość uzyskiwania dostępu do określonych funkcji i treści za pośrednictwem Aplikacji (łącznie „Usługi mobilne”). Gdy uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego, mogą mieć zastosowanie opłaty standardowe, opłaty za transfer danych i inne opłaty operatora usług bezprzewodowych. Ponadto pobieranie, instalowanie lub używanie niektórych Usług mobilnych może być zakazane lub ograniczone przez operatora. Nie wszystkie Usługi mobilne muszą być obsługiwane przez wszystkich operatorów i wszystkie urządzenia.

1.2 Licencja na Aplikację

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków świadczenia usług, firma Thrive udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na (a) instalowanie Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym oraz (b) używanie Aplikacji wyłącznie do swoich indywidualnych potrzeb związanych z dostępem do Usług i korzystaniem z Usług. Celem wyjaśnienia – powyższy zapis nie ma na celu zabronienia instalowania Aplikacji mobilnej na innym urządzeniu, na którym również zaakceptujesz Warunki świadczenia usług. Każde Warunki świadczenia usług, na które wyrazisz zgodę w związku z pobraniem Aplikacji mobilnej, przyznają Ci powyższe uprawnienia w związku z instalacją i użytkowaniem Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu.

1.3 Zewnętrzne kanały dystrybucji

Firma Thrive oferuje Oprogramowanie, które może być dostępne w serwisach Apple App Store, Google Play Store lub innymi kanałami dystrybucji („Kanały dystrybucji”). Jeśli uzyskasz takie Oprogramowanie za pośrednictwem Kanału dystrybucji, możesz podlegać dodatkowym warunkom Kanału dystrybucji. Niniejsze Warunki świadczenia usługi są zawarte wyłącznie między Tobą a nami, a nie z Kanałem dystrybucji. W zakresie, w jakim korzystasz z dowolnych innych produktów i usług zewnętrznych w związku z korzystaniem z Usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich stosownych warunków wszelkich umów dla takich zewnętrznych produktów i usług.

Oprogramowanie na urządzenia Apple: w odniesieniu do Aplikacji, które są Ci udostępniane do użytku w połączeniu z produktem firmy Apple („Oprogramowanie na urządzenia Apple”), oprócz innych warunków i postanowień zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, zastosowanie mają następując warunki i postanowienia:

(a) Firma Thrive i Ty potwierdzacie, że niniejsze Warunki świadczenia usług są zawarte wyłącznie między firmą Thrive a Tobą, a nie z firmą Apple Inc. („Apple”), oraz że spomiędzy firm Thrive i Apple to Thrive – a nie Apple – ponosi wyłączną odpowiedzialność za Oprogramowanie na urządzenia Apple i jego zawartość.

(b) Nie możesz korzystać z Oprogramowania na urządzenia Apple w żaden sposób, który narusza Zasady użytkowania lub jest niezgodny z Zasadami użytkowania określonymi dla Oprogramowania na urządzenia Apple, lub który stoi w sprzeczności z warunkami i postanowieniami usług Apple Media Services.

(c) Twoja licencja na użytkowanie Oprogramowania na urządzenia Apple jest ograniczona do niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania na urządzenia Apple w produkcie z systemem iOS, które posiadasz lub które kontrolujesz, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach i postanowieniach usług Apple Media Services.

(d) Firma Apple nie ma żadnego obowiązku zapewnienia usług utrzymania ani wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania na urządzenia Apple.

(e) Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne gwarancje na produkty, wyraźne ani dorozumiane na mocy prawa. W przypadku niezgodności Oprogramowania na urządzenia Apple z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić o tym firmę Apple, a firma Apple zwróci Ci ewentualną cenę zakupu Oprogramowania na urządzenia Apple. Ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania na urządzenia Apple ani w odniesieniu do innych roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów ani wydatków związanych z nieprzestrzeganiem jakiejkolwiek gwarancji, za którą firma Thrive ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie można jej odrzucić na mocy obowiązującego prawa.

(f) Firma Thrive i Ty potwierdzacie, że firma Thrive – a nie Apple – ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez Ciebie lub osoby trzecie w odniesieniu do Oprogramowania na urządzenia Apple, z uwzględnieniem: (a) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) dowolnych roszczeń stanowiących, że Oprogramowanie na urządzenia Apple nie spełnia obowiązujących wymogów prawnych lub ustawowych; oraz (c) roszczeń wynikających z prawa konsumenta lub podobnych przepisów.

(g) W przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej stanowiącego, że Oprogramowanie na urządzenia Apple lub posiadanie i użytkowanie Oprogramowania na urządzenia Apple przez użytkownika końcowego narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, spomiędzy firm Thrive i Apple to firma Thrive – a nie Apple – ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i odrzucenie wszelkich takich roszczeń naruszenia własności intelektualnej.

(h) Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (b) nie znajdujesz się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniem rządu Stanów Zjednoczonych.

(i) Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Oprogramowania na urządzenia Apple należy kierować do firmy Thrive na następujący adres: Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, Attn: Legal lub [chroniony adres e-mail].

Firma Thrive i Ty uzgadniacie i potwierdzacie, że firma Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niebędącymi stroną niniejszych Warunków świadczenia Usług w odniesieniu do Oprogramowania na urządzenia Apple oraz że po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków i postanowień niniejszych Warunków świadczenia Usług firma Apple będzie mieć prawo (i uznaje się, że przyjęła to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków świadczenia Usług wobec Ciebie w odniesieniu do Oprogramowania na urządzenia Apple jako beneficjent niebędący stroną umowy.

Oprogramowanie pochodzące od Google: następujące postanowienia mają zastosowanie do wszystkich Aplikacji pobieranych przez Ciebie z serwisu Google Play Store („Oprogramowanie pochodzące od Google”): (a) potwierdzasz, że niniejsze Warunki świadczenia Usług są zawarte wyłącznie między Tobą a firmą Thrive, a nie firmą Google, Inc. („Google”); (b) korzystanie przez Ciebie z Oprogramowania pochodzącego od Google musi być zgodne z warunkami świadczenia usług serwisu Google Play firmy Google; (c) firma Google jest wyłącznie dostawcą serwisu Google Play, z którego uzyskałeś(-aś) Oprogramowanie pochodzące od Google; (e) firma Google nie ma wobec Ciebie obowiązku ani nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z Oprogramowaniem pochodzącym od Google lub niniejszymi Warunkami świadczenia Usług; oraz (f) potwierdzasz i zgadzasz się, że firma Google jest beneficjentem niebędącym stroną niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania pochodzącego od Google firmy Thrive.

1.4 Otwarte oprogramowanie

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie otwarte (ang. open source) lub może być dostarczane wraz z oprogramowaniem otwartym. Każdy element oprogramowania otwartego podlega własnym warunkom licencji. Można je znaleźć w dokumentacji Oprogramowania lub w stosownych ustawieniach, pomocy, informacjach prawnych, zawiadomieniu, menu informacji lub w plikach źródłowych. Jeśli wymaga tego licencja konkretnego oprogramowania otwartego, firma Thrive udostępnia takie otwarte oprogramowanie i ewentualne modyfikacje firmy Thrive wprowadzane do takiego oprogramowania otwartego na podstawie pisemnej prośby wysłanej na adres [chroniony adres e-mail]. Prawa autorskie do oprogramowania otwartego należą do odpowiednich właścicieli praw autorskich wskazanych w niniejszym dokumencie.

1.5 Wyraźna zgoda na otrzymywanie komunikatów wypychanych

Poprzez udzielenie zgody na otrzymywanie komunikatów dotyczących treści od firmy Thrive przy rejestrowaniu Konta wyraźnie zgadzasz się, że będziemy mogli komunikować się z Tobą w sprawach Usług za pośrednictwem powiadomień wypychanych (kierowanych na Twoje urządzenie mobilne) oraz że będziemy otrzymywać określone informacje na temat korzystania przez Ciebie z aplikacji.

CZĘŚĆ III

Oprócz wszystkich postanowień zawartych w Części I niniejszej Umowy (oraz Części II, jeśli korzystasz z Aplikacji i Usług mobilnych), do Użytkowników, którzy przesyłają, publikują, wysyłają pocztą elektroniczną, przekazują lub w inny sposób udostępniają Treści za pośrednictwem Usług, zastosowanie mają postanowienia Części III.

1. Odpowiedzialność za Treści.

1.1 Typy Treści

Potwierdzasz, że za wszystkie informacje (w tym informacje płatnicze), dane, obrazy i inne treści („Treści”) w Usługach wyłączną odpowiedzialność ponosi strona, od której pochodzą takie Treści. Oznacza to, że Ty – a nie firma Thrive – ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, przekazujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług („Twoje Treści”) oraz że inni Użytkownicy Usług – a nie firma Thrive – są w podobny sposób odpowiedzialni za wszelkie Treści, które udostępniają za pośrednictwem Usług (łącznie z Twoimi Treściami są to „Treści Użytkowników”). Celem wyjaśnienia – Twoje Treści obejmują wszystko, co przesyłasz jako współautor Thrive. Firma Thrive pod żadnym pozorem nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści osób trzecich (w tym Treści Użytkowników), z uwzględnieniem błędów lub pominięć w dowolnych Treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z takich Treści.

1.2 Brak obowiązku uprzedniego sprawdzania Treści

Potwierdzasz, że firma Thrive nie ma obowiązku uprzedniego sprawdzania Treści (w tym Treści Użytkowników). Jednocześnie firma Thrive zastrzega sobie prawo do uprzedniego sprawdzenia, odrzucenia lub usunięcia dowolnych Treści wedle własnego uznania. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy potwierdzasz i zgadzasz się, że nigdy nie wycofasz swojej zgody na takie monitorowanie Treści. Potwierdzasz i akceptujesz, że nie oczekujesz prywatności w odniesieniu do przekazywania Twoich Treści. W przypadku gdy firma Thrive uprzednio sprawdza, odrzuca lub usuwa Treści potwierdzasz, że firma Thrive robi to z korzyścią dla siebie, a nie dla Ciebie. Nie ograniczając powyższego, firma Thrive ma prawo do usunięcia dowolnych Treści, które naruszają Umowę lub które są niestosowne. Zgadzasz się, że musisz oceniać i ponosić wszelkie ryzyko powiązane z wykorzystaniem dowolnych Treści, w tym polegania na dokładności, kompletności i przydatności takich Treści.

1.3 Twoje Treści

Firma Thrive nie rości praw własności do Twoich Treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Twoje Treści oraz oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że (a) Twoje Treści nie będą (i) naruszać ani sprzeniewierzać żadnej własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, (ii) zawierać wirusów komputerowych ani podobnego kodu, plików ani programów komputerowych, które są tworzone w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego czy też telekomunikacyjnego, (iii) powodować ani stwarzać ryzyka dla prywatności lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, (iv) stanowić niechcianych lub nieupoważnionych reklam, materiałów promocyjnych, działalności komercyjnej i/lub sprzedaży, „niechcianej korespondencji”, „spamu”, „łańcuszków internetowych”, „sprzedaży lawinowej”, „konkursów”, „loterii” ani żadnej innej formy uprawiania handlu, (v) niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, agresywne, napastliwe, niedozwolone, nadmiernie brutalne, zniesławiające, nieprzyzwoite, pornograficzne, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby, nienawistne, dyskryminujące ani w inny sposób niegodne wedle wyłącznego uznania firmy Thrive, (vi) ograniczać ani uniemożliwić jakiejkolwiek osobie (swobodnego) korzystania z Usług ani narażać firmy Thrive lub jej użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność, (vii) wiązać się z jakąkolwiek działalnością komercyjną i/lub sprzedażą bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Thrive lub (viii) stanowić podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot, w tym pracowników lub przedstawicieli firmy Thrive; lub (b) masz prawo do przesyłania Twoich Treści zgodnie z obowiązującym prawem lub w ramach stosunków umownych czy też powierniczych. Zgadzasz się, że – z wyjątkiem Twoich Treści – nie masz prawa ani tytułu własności do jakichkolwiek Treści pojawiających się w Usługach.

1.4 Licencja na Twoje Treści

Choć zachowujesz prawo własności do Twoich treści, potwierdzasz że po wysłaniu nam takich Treści możemy wykorzystać Twoje treści w związku ze świadczeniem Usług lub w inny sposób w związku z naszą działalnością gospodarczą. Niniejszym udzielasz firmie Thrive i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych, w pełni opłaconej, wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu (bezpośrednio i pośrednio na różnych poziomach) i zbywalnej licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w inny sposób Twoich Treści w związku z tworzeniem, świadczeniem i promowaniem Usług oraz w inny sposób w związku z naszą działalnością gospodarczą, w tym m.in. w celach komercyjnych. Celem wyjaśnienia – powyższa licencja pozwala firmie Thrive na (a) redagowanie Twoich Treści i ich publikowanie w Usługach w sposób umożliwiający innym Użytkownikom dostęp do Twoich treści; oraz (b) udzielanie sublicencji na Twoje Treści swoim partnerom.

Ponadto rozumiesz, że firma Thrive czerpie cenne informacje z Twoich Treści oraz zagregowanych i/lub zanonimizowanych danych pochodzących z użytkowania Usług przez Ciebie i inne osoby, z uwzględnieniem informacji z Twoich Treści. Potwierdzasz i akceptujesz, że firma Thrive może tworzyć takie zagregowane i/lub zanonimizowane dane na podstawie lub z wykorzystaniem Twoich Treści oraz innych wskaźników związanych z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Niniejszym zgadzasz się na wykorzystywanie przez firmę Thrive takich zagregowanych i/lub zanonimizowanych danych w połączeniu z naszymi wewnętrznymi operacjami i działaniami, w tym między innymi analizami i sprawozdaniami operacyjnymi, wewnętrznymi sprawozdaniami i analizami finansowymi, działalnością audytową i celami archiwizacji, jak również w związku z innymi celami gospodarczymi firmy Thrive. Potwierdzasz i akceptujesz, że firma Thrive może kopiować, wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ujawniać i wykorzystywać w inny sposób takie zagregowane i/lub zanonimizowane dane. Powyższe prawa przedstawione w niniejszym artykule mają charakter wieczysty, nieodwołalny, ogólnoświatowy, zbywalny i podlegają sublicencjonowaniu (bezpośrednio i pośrednio na różnych poziomach) przez firmę Thrive. Należy pamiętać, że inni Użytkownicy mogą przeszukiwać, wyświetlać, wykorzystywać, modyfikować i powielać Twoje Treści przesyłane do każdego „publicznego” obszaru Usług.

1.5 Wykonywanie kopii zapasowych Treści Użytkowników
Nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania kopii zapasowych Treści Użytkowników. Twoje Treści mogą zostać w dowolnej chwili usunięte bez wcześniejszego zawiadomienia. Dlatego też zalecamy tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych w innym miejscu.

1.6 Nie przesyłaj nam informacji poufnych w Twoich Treściach.

Należy pamiętać, że Treści Użytkowników nie będą traktowane jak informacje poufne. W związku z tym zobowiązujesz się, że nie będziesz nam przesyłać żadnych informacji ani koncepcji, które uważasz za poufne lub zastrzeżone. Potwierdzasz, że Twoja komunikacja z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Usług jest publiczna (nie jest prywatna) oraz że nie oczekujesz prywatności w odniesieniu do takiej komunikacji.

Nie ograniczając powyższego, potwierdzasz i akceptujesz, że możemy zachowywać treści i ujawniać treści, jeśli będą wymagać tego przepisy prawa lub jeśli będziemy w dobrej wierze uważać, że zachowanie lub ujawnienie treści jest zasadniczo konieczne do: (a) zachowania zgodności z procesem prawnym, obowiązującymi przepisami prawa lub wnioskami organów państwowych (b) egzekwowania niniejszej Umowy; (c) ustosunkowania się do zgłoszeń rzekomego naruszenia praw osób trzecich przez treści; lub (d) ochrony praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa firmy Thrive, jej Użytkowników i ogółu społeczeństwa. Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i przekazywanie Usług, w tym Twoich Treści, może obejmować (i) przekazywanie za pośrednictwem różnych sieci; oraz (ii) zmiany w celu spełnienia i dostosowania się do wymogów technicznych łączności z sieciami lub urządzeniami.

1.7 Brak opłat

Zgadzasz się, że nie będziesz mieć prawa do żadnego pieniężnego wynagrodzenia w odniesieniu do Twoich Treści.

1.8 Skargi dotyczące naruszeń praw autorskich

Firma Thrive szanuje własność intelektualną innych osób i tego samego oczekuje od swoich Użytkowników. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie lub że w inny sposób naruszono Twoje prawa własności intelektualnej, należy zgłosić firmie Thrive naruszenie zgodnie z poniższą procedurą.

Firma Thrive rozpatrzy i zbada zawiadomienia o potencjalnych naruszeniach i podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) oraz innym obowiązującym prawem własności intelektualnej w odniesieniu do rzekomych lub rzeczywistych naruszeń. Zgłoszenia naruszeń praw autorskich należy wysyłać pocztą elektroniczną do przedstawiciela ds. praw autorskich firmy Thrive pod adresem e-mail [chroniony adres e-mail] (wiersz tematu: „DMCA Takedown Request”). Możesz również skontaktować się z nami pod następującym adresem:

Thrive Global Holdings, Inc.
599 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10012
Attn: COO/CFO

Aby zgłoszenie miało skutek prawny, musi być sporządzone na piśmie i musi zawierać następujące informacje:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, które rzekomo zostały naruszone;
 • Opis miejsca w Usługach, gdzie można znaleźć materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, wraz z wystarczająco szczegółowymi informacjami, abyśmy mogli go znaleźć w Usługach;
 • Twoje adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • Oświadczenie, zgodnie z którym w dobrej wierze twierdzisz, że kwestionowane wykorzystanie nie jest dopuszczone przez właściciela lub przedstawiciela właściciela prawa autorskiego lub własności intelektualnej ani przez przepisy prawa;
 • oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności z tytułu krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w Twoim zgłoszeniu są rzetelne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Zgłoszenie sprzeciwu: jeśli uważasz, że Twoje Treści, które zostały usunięte, (lub do których uniemożliwiono dostęp) nie stanowią naruszenia, lub że masz upoważnienie właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub na mocy prawa do przesyłania i wykorzystywania treści w Twoich Treściach, możesz wysłać przedstawicielowi ds. praw autorskich pisemne zgłoszenie sprzeciwu zawierające następujące informacje:

 • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
 • Wskazanie treści, które zostały usunięte lub do których uniemożliwiono dostęp, oraz miejsca, w którym treści znajdowały się przed usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu;
 • Oświadczenie, zgodnie z którym w dobrej wierze twierdzisz, że do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu doszło wskutek pomyłki lub błędnego rozpoznania treści;
 • Twoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, oświadczenie przyjmujące jurysdykcję sądu federalnego w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, oraz oświadczenie stanowiące, że przyjmiesz doręczenie pisma procesowego od osoby, która zgłosiła rzekome naruszenie.

Gdy przedstawiciel ds. praw autorskich otrzyma zgłoszenie sprzeciwu, firma Thrive wyśle kopię zgłoszenia sprzeciwu do strony, która dokonała pierwotnego zgłoszenia, wraz z informacją, że firma może przywrócić usunięte treści lub wznowić dostęp do treści w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli właściciel praw autorskich nie złoży pozwu w celu uzyskania nakazu sądowego wobec dostawcy treści, członka lub użytkownika, usunięte treści mogą zostać przywrócone (lub może zostać przywrócony do nich dostęp) w czasie od 10 do 14 dni roboczych – lub później – po otrzymaniu zgłoszenia sprzeciwu, wedle naszego własnego uznania.

Polityka postępowania wobec osób dopuszczających się ponownych naruszeń: zgodnie z ustawą DMCA lub innymi obowiązującymi przepisami firma Thrive przyjęła politykę, która w odpowiednich okolicznościach i wedle naszego własnego uznania umożliwia zakończenie udzielania dostępu Użytkownikom, w przypadku których stwierdzimy ponowne naruszenie. Możemy również – wedle naszego własnego uznania – ograniczyć dostęp do Usług i/lub zakończyć członkostwo dowolnych Użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, bez względu na to, czy dopuszczają się tego ponownie.